توضیحات پروژه

  • مکان : استان لرستان ، ۶۰ کیلومتری شهرستان الیگودرز
  • تونل دره لکو به طول ۱۸۹۰ متر و قطر ۲/۵ متر
  • تونل دره دایی به طول ۲۴۹۰ متر و قطر ۲/۵ متر
  • تونل چشمه سرداب به طول ۱۱۸۲ متر
  • ساخت بندهای انحرافی دره دزدان و دره دایی

دوره ساخت : ۱۳۸۸-۱۳۹۱

1212
12122