توضیحات پروژه

  • نوع سد : خاکی با هسته رسی
  • مکان : استان فارس ، ۳ کیلومتری شهرستان شیراز
  • ارتفاع : ۷۰ متر
  • طول تاج: ۵۳۵ متر
  • حجم خاک ریزی : ۱۹۳۲۰۰۰ متر مکعب

تاریخ شروع پروژه :۱۳۹۱

001