توضیحات پروژه

  • نوع سد : بتنی دو قوسی
  • مکان : استان کرمان ، ۴۰ کیلومتری شهرستان جیرفت
  • ارتفاع : ۱۴۰ متر
  • طول تاج: ۲۴۰ متر
  • حجم بتن ریزی : ۳۴۰۰۰۰ متر مکعب

تاریخ بهره برداری : ۱۳۷۱